کارشناس فروش: آقای مهندس شاکریان 09120565671

نماینده استان مازندران:سرکار خانم احمدی 09116830998

نماینده استان مرکزی :آقای خبازی 09129177552